نمایش دادن همه 11 نتیجه

فیلترها
کتاب کار کومن - بیا تا کنیم 3
بستن

کتاب کار کومن – بیا تا کنیم ۳

29,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هر کتاب برای آموزش مهارت‌ یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن - بیا رنگ کنیم 3
بستن

کتاب کار کومن – بیا رنگ کنیم ۳

29,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هر کتاب برای آموزش مهارت‌ یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن - بیا کاغذ ببریم 3
بستن

کتاب کار کومن – بیا کاغذ ببریم ۳

22,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هرکتاب برای آموزش مهارت یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن - چسباندن جورچین ها 1
بستن

کتاب کار کومن – چسباندن جورچین ها ۱

25,000 تومان

این مجموعه کتاب‌ها به کودکان کمک می‌کند با رنگ‌کردن، تا کردن، چسباندن، بریدن و سرگرم شدن با مازهای متنوع تسلط بر حرکات ظریف خود را افزایش دهند. 

کتاب کار کومن - داستانی از قیچی و چسب - بیا ببریم و بچسبانیم
بستن

کتاب کار کومن – داستانی از قیچی و چسب – بیا ببریم و بچسبانیم

35,000 تومان

در این کتاب داستان، کودک همراه با دو شخصیت کتی و سام از طریق بریدن و چسباندن مهارت‌های حرکتی ظریف خود را تقویت می کند.

کتاب کار کومن - رنگ کنیم 3
بستن

کتاب کار کومن – رنگ کنیم ۳

28,000 تومان

این مجموعه کتاب‌ها به کودکان کمک می‌کند با رنگ‌کردن، تا کردن، چسباندن، بریدن و سرگرم شدن با مازهای متنوع تسلط بر حرکات ظریف خود را افزایش دهند. 

کتاب کار کومن - رنگ کنیم 4
بستن

کتاب کار کومن – رنگ کنیم ۴

28,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هرکتاب برای آموزش مهارت یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن - ماز بازی 3
بستن

کتاب کار کومن – ماز بازی ۳

29,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هر کتاب برای آموزش مهارت‌ یا مفهوم خاصی طراحی شده است.

کتاب کار کومن – ماز بازی ۴

25,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هرکتاب برای آموزش مهارت یا مفهوم خاصی طراحی شده است.


کتاب کار کومن - مهارت بریدن
بستن

کتاب کار کومن – مهارت بریدن

28,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هرکتاب برای آموزش مهارت یا مفهوم خاصی طراحی شده است.


کتاب کار کومن - مهارت چسباندن
بستن

کتاب کار کومن – مهارت چسباندن

28,000 تومان

اگر کودک شما از این کتاب لذت برد، سراغ یکی دیگر از کتاب‌های کار ما بروید. هرکتاب برای آموزش مهارت یا مفهوم خاصی طراحی شده است.